Zamówienia

 

DIALOG TECHNICZNY – WYJAŚNIENIE

W związku z prowadzonym dialogiem  technicznym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej informuje, że poprzez działalność w zakresie realizacji obiektów kubaturowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii, należy rozumieć wszelką działalność związaną z technologiami związanymi z dostarczaniem ciepła (źródłami ciepła) i innych mediów do obiektów budowlanych, w tym działalność związaną z projektowaniem takich obiektów czy też dostarczaniem rozwiązań technicznych. Celem niniejszego dialogu technicznego jest pozyskanie możliwych rozwiązań technicznych, które służyć będą osiągnięciu podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM prowadzonym na podstawie przepisów art. 31a do 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej informuje o rozpoczęciu dialogu technicznego. Dialog prowadzony jest zgodnie z zapisami załączonego Regulaminu.

OGŁOSZENIE

ZAL_1_PLANOWANY_PRZEDMIOT

ZAL_2_REGULAMIN

ZAL_3_ZGŁOSZENIE

Załącznik nr 3-Zgłoszenie do dialogu technicznego DOCX

 

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla zadania pod nazwą „Budowa 8 Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów będących Centrami Edukacji Ekologicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: „Creoproject” Projektowanie i realizacja inwestycji architektoniczno-budowlanych, Bartosz Michał Żmuda.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej rozpoczęło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla zadania pod nazwą „Budowa 8 Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów będących Centrami Edukacji Ekologicznej o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro w związku, z czym do zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Termin składania ofert: 25 listopada 2015 r. (do godz. 11.30), zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ (PDF)

zał 6 do SIWZ

Czas wytworzenia: 17-05-2016
Czas udostępnienia: 14:46 17-05-2016