Usługi , dostawy , prace budowlane

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla Budowy Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164). Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ww. ustawy.

ogloszenie_o_zamowieniu

SIWZ

SIWZ

Załącznik Nr 1 – Koncepcja Wrocław

Załącznik Nr 2 – Koncepcja Jelcz-Laskowice

Załącznik Nr 3 – Koncepcja Wołów

Załącznik Nr 4 – Koncepcja Trzebnica

Załącznik Nr 5 -Koncepcja Zmigrod

Załącznik Nr 6 – Koncepcja Przeworno

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13 Umowa

Załącznik Nr 14

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu pn. „Bioodkrywcy – ekologiczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

ZOO Wrocław Sp. z o.o.

Czas wytworzenia: 24-05-2016
Czas udostępnienia: 11:05 24-05-2016