ZAPYTANIE CENOWE – materiały edukacyjne

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na Opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Cenowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty): infrastruktura@aglomeracja.wroclaw.pl lub blazej.janik@aglomeracja.wroclaw.pl w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r., przesyłając formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego)

zapytanie_final – zapytanie ofertowe w wersji DOCX

zapytanie_final – zapytanie ofertowe w wersji PDF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzeł Wrocław Psie Pole” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Pełna treść zawiadomienia: informacja_o_wyborze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla Budowy Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c.

Pełna treść zawiadomienia: informacja_o_wyborze

 

Przetarg nieograniczony

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzeł Wrocław Psie Pole” w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164). Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ww. ustawy.

Ogloszenie o zamowieniu

SIWZ

SIWZ

 

Koncepcja rozbudowy drogowych systemów komunikacyjnych Aglomeracji Wrocławskiej

Szanowni Państwo – członkowie Stowarzyszenia uprzejmie przypominamy , że 15 grudnia br. upływa termin składania propozycji  koncepcji rozbudowy drogowych systemów komunikacyjnych pomiędzy gminami Aglomeracji Wrocławskiej.

Wskazana propozycja koncepcji rozbudowy systemów komunikacyjnych w Aglomeracji Wrocławskiej powinna zawierać:
1. Krótkie wskazanie opisu przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem lokalizacji.
2. Szacunkową wartość przedmiotu zamówienia.
3. Mapę z obrysem terenu, którego ma dotyczyć koncepcja (ewentualnie z proponowanym wytyczeniem przebiegu dróg).
4. Informację jakich gmin dotyczy opracowanie koncepcji i jaki będzie jej obszar oddziaływania zarówno w zakresie terytorialnym jak i ludnościowym.
5. Uzasadnienie realizacji koncepcji podparte np.: zbadanym natężeniem ruchu, innymi badaniami, dokumentacją.
6. Informację o obiektach istniejących na danym terenie.
7. Wskazanie formy własności (tj. teren gminy, własność prywatna itp.).
8. Inne informacje, które będą miały wpływ na realizację ww. koncepcji.

Powyższe informacje proszę przesłać  na adres:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, ul. Rynek – Ratusz 7-9, 50-101 Wrocław oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: infrastruktura@aglomeracja.wroclaw.pl