Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostosowanie warunków działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane RODO) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: NEWIND S.A.

Uwaga: Przedłużeniu ulega termin przesyłania prac konkursowych, o którym mowa w § 7 Regulaminu konkursu, na dzień: 30 marca 2020 r.

 

Wybór zwycięzcy Konkursu dla każdego z zadań zostanie dokonany przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

Szczegóły konkursu: KONKURS

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska ogłasza zapytanie cenowe na dostawę rękawic ochronnych jednorazowych. Dostarczane rękawice powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

 1. materiał wykonania nitryl lub lateks,
 2. zamawiający nie określa parametrów dotyczących koloru oraz tego, czy rękawice mają być pudrowane,
 3. współczynnik AQL dla rękawic powinien wynosić maksymalnie 1.5 (dopuszcza się równoważny parametr określający szczelność rękawic, który dostawca powinien określić w składanej ofercie; maksymalny AQL = 1.5 oznacza, że na 1000 ml wody wykryto w materiale dziury mniejsze niż 25-50 µm),
 4. rozmiar rękawic powinien wynosić dla całej dostarczanej partii: 10% XL, 60% L, 25% M, 5 % S,
 5. w wypadku rękawic w rozmiarze L i M zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, zgodnie z opisanymi w pkt 4 proporcjami, przy czym pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment,
 6. dopuszcza się niewielkie odstępstwa od proporcji określonych w pkt 4, wynikające tylko i wyłącznie z ilości rękawic w opakowaniach zbiorczych,
 7. dostawa rękawic odbędzie się na adresy wskazane przez zamawiającego, tj. na adresy urzędów 20 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska,
 8. przesyłki należy dodatkowo oznaczyć logo Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w rozmiarze dłuższego boku min. 10 cm, które zamawiający przekaże dostawcy w formie elektronicznej (PDF lub PNG)

Zamawiający wymaga, aby dostawcy złożyli oferty w następujących wariantach:

 1. 30 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
 2. 40 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
  a dla ofert częściowych odpowiednio: 18 000/ 24 000 sztuk dla rozmiaru L i 7 500 / 10 000 sztuk dla rozmiaru M.

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ W TERMINIE DO DNIA 14 KWIETNIA na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ofercie należy wskazać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, tj. obejmującą zarówno zakup towaru, jego dostarczenie oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez dostawcę.

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium 100% cena w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment.

Zamawiający informuję, że na realizację zamówienia przeznacza środki finansowe w wysokości 22 000 PLN brutto.

Termin dostawy wynosi 7 dni od dnia przekazania dostawcy adresów dostawy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Termin płatności wynosi 7 dni od dnia zakończenia dostawy, tj. dnia, w którym doręczona zostanie ostania przesyłka i przesłane oświadczenie, iż towar spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3 (oświadczenie wykonawca powinien przesłać w formie skanu na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego).

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na Opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Cenowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r., przesyłając formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego)

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „EKOobieg - zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Cenowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 9 kwietnia 2018r.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego: W zapytaniu złożono jedną ofertę. Cena zaproponowana przez Wykonawcę przekracza środki finansowe, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe.

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na przygotowanie do druku, druk dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Życie w drzewie – o ekologicznej roli drzew - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonej koncepcji zajęć i zapytaniu ofertowym.

Wstępny projekt broszury jest możliwy do pobrania: tutaj

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 6 maja 2019 r. do godziny 10:00.

UWAGA: Przedłużeniu ulega termin przesyłania prac konkursowych, o którym mowa w § 7 Regulaminu konkursu, na dzień: 30 marca 2020 r.

Wybór zwycięzcy Konkursu dla każdego z zadań zostanie dokonany przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.,

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie merytoryczne projektów edukacyjnych dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Konkurs dotyczy dwóch projektów, tj. realizacji opracowania merytorycznego projektów edukacyjnych dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej dwóch zadań/dwóch odrębnych modułów edukacyjnych:
- Zadanie 1: moduł dla centralnego ośrodka miejskiego – Wrocławski Obszar Metropolitarny,
- Zadanie 2: moduł dla obszaru Aglomeracji Wrocławskiej

Szczegółowe informacje zawarte są w "Regulaminie konkursu"

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostosowanie warunków działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane RODO) .

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Opisie przedmiotu zamówienia.

Oferty cenowe (wartość brutto) należy składać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 r.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zapytaniu cenowym wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz istotne postanowienia umowy zostają dołączone do zapytania cenowego.

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na przygotowanie do druku, druk dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Ekomisja - zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Cenowym.

Projekt graficzny materiałów edukacyjnych jest możliwy do pobrania: tutaj

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 24 marca 2019 r.

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na przygotowanie do druku, druk dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Życie w drzewie – o ekologicznej roli drzew - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”

UWAGA: zmianie ulega oczekiwany termin realizacji zamówienia dla części objętej zakresem gwarantowanym na dzień 28 czerwca 2019 r. Konsekwencją zmiany jest modyfikacja zapisów §2 ust. 2 pkt 1 umowy (Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na 28 czerwca 2019 r. dla części zamówienia objętej zakresem gwarantowanym) oraz §2 ust. 2 (Przed przystąpieniem do druku Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu graficznego materiałów edukacyjnych, o którym mowa w §1 i w tym celu zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzaniem przesłać Zamawiającemu opracowane projekty przedmiotu umowy na adres poczty elektronicznej infrastruktura@aglomeracja. wroclaw.pl. Zamawiający zaakceptuje opracowane projekty w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub też zgłosi w tym terminie Wykonawcy swoje umotywowane zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić i przesłać Zamawiającemu zmodyfikowane projekty w dodatkowym terminie 5 dni roboczych. Ewentualna konieczność modyfikacji projektu graficznego, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, nie wpływa na termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy określonego w ust. 2).

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonej koncepcji zajęć i zapytaniu ofertowym.

Wstępny projekt broszury jest możliwy do pobrania: TUTAJ

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13 maja 2019 r. do godziny 10:00