Przetarg nieograniczony – Kampus Edukacyjny Wrocław

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Wrocław” w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Informacja dla Wykonawców z dnia 13.11.2017 r.

Informacja dla Wykonawców z dnia 16.10.2017 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ:
Odpowiedź na pytania nr 1-4 z dnia 11.09.2017 r.
Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 12.09.2017 r.
Odpowiedź na pytania nr 6-9 z dnia 25.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana z dnia 25.09.2017 r. (termin składania ofert)
Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana z dnia 16.10.2017 r. (termin składania ofert)
Ogłoszenie o zamówieniu – zmiana z dnia 13.11.2017 r. (termin składania ofert)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ zmieniony dnia 13.11.2017 r. (DOCX) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 13.11.2017 r. (PDF) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 16.10.2017 r. (DOCX) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 16.10.2017 r. (PDF) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 25.09.2017 r. (DOCX) – termin składania ofert
SIWZ zmieniony dnia 25.09.2017 r. (PDF) – termin składania ofert
SIWZ (DOCX)
SIWZ (PDF)
01_OPZ (DOCX)
01_OPZ (PDF)
02_PFU (ZIP)
03_JEDZ
04_Wykaz robót
05_Wykaz usług
06_Wykaz osób
07_Grupa kapitałowa
08_Oferta
09_Umowa
10_Zarządzenie Prezydenta Wrocławia
11_Wniosek o dofinansowanie

Czas wytworzenia: 23-08-2017
Czas udostępnienia: 10:09 23-08-2017