Komisja ds. infrastruktury

Przewodniczący Komisji ds. infrastruktury: Waldemar Grochowski  -Wójt Gminy Borów
Zastępca przewodniczącego Komisji:  Robert Lewandowski –  Burmistrz Żmigrodu
Zastępca przewodniczącego Komisji: Lesław Kubik  – Zastępca Burmistrza Siechnic

1. Zadaniem Komisji do spraw infrastruktury jest opiniowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących:
a) planu finansowego Stowarzyszenia na dany rok lub jego zmian,
b) programu i kierunków działania Stowarzyszenia lub ich zmian,
c) celów, o których mowa w § 4 pkt 4, 6, 7, 10, 16 i 17 Statutu Stowarzyszenia.
2. Komisja może również przedstawiać stanowiska w innych istotnych dla Stowarzyszenia kwestiach.
3. Opinie komisji w sprawach, o których mowa w pkt 1, 2 winny być wyrażone w terminie 14 dni od daty ich przekazania przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Komisja współpracuje z Zarządem przy realizacji pozostałych celów określonych w § 4 Statutu Stowarzyszenia.
6. W skład komisji wchodzą przedstawiciele lub ich zastępcy wszystkich członków Stowarzyszenia.
7. Komisja wybiera przewodniczącego dwóch wiceprzewodniczących komisji.
8. Komisja może tworzyć zespoły robocze, w tym wspólne zespoły robocze, dla realizacji poszczególnych spraw będących przedmiotem działania komisji oraz zadań określonych w § 6 pkt 8, 11 i 12 Statutu Stowarzyszenia. W skład wspólnego zespołu roboczego wchodzi po trzech przedstawicieli z każdej komisji.
9. Zespół wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród wybranych do zespołu członków komisji. Kadencja zespołu trwa jeden rok.
10.Komisja i zespoły robocze wykonują swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji lub zespołów.
11.Opiniowanie i uzgadnianie spraw i stanowisk z członkami komisji lub zespołów mogą odbywać się w drodze korespondencji internetowej lub pocztowej.
Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia komisji, lub zespołu roboczego, ekspertów oraz osoby wnioskowane przez członków komisji lub zespołu roboczego.Osoby zaproszone uczestniczą, z głosem doradczym, tylko we wskazanym punkcie posiedzenia.W posiedzeniach zespołów udział bierze Prezes Zarządu lub członek Zarządu wskazany przez Prezesa.Opinie i stanowiska komisji lub zespołów roboczych przewodniczący przekazują niezwłocznie przewodniczącemu Zjazdu i Zarządowi Stowarzyszenia.Obsługę administracyjną i techniczną prac komisji i zespołów roboczych zapewnia Biuro Stowarzyszenia. Jeżeli posiedzenia odbywają się poza Wrocławiem obsługę zapewnia przewodniczący komisji lub zespołu i przekazuje dokumentację Zarządowi Stowarzyszenia.

Czas wytworzenia: 21-08-2014
Czas udostępnienia: 9:51 21-08-2014