Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostosowanie warunków działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane RODO) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: NEWIND S.A.

Uwaga: Przedłużeniu ulega termin przesyłania prac konkursowych, o którym mowa w § 7 Regulaminu konkursu, na dzień: 30 marca 2020 r.

 

Wybór zwycięzcy Konkursu dla każdego z zadań zostanie dokonany przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

Szczegóły konkursu: KONKURS

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska ogłasza zapytanie cenowe na dostawę rękawic ochronnych jednorazowych. Dostarczane rękawice powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

 1. materiał wykonania nitryl lub lateks,
 2. zamawiający nie określa parametrów dotyczących koloru oraz tego, czy rękawice mają być pudrowane,
 3. współczynnik AQL dla rękawic powinien wynosić maksymalnie 1.5 (dopuszcza się równoważny parametr określający szczelność rękawic, który dostawca powinien określić w składanej ofercie; maksymalny AQL = 1.5 oznacza, że na 1000 ml wody wykryto w materiale dziury mniejsze niż 25-50 µm),
 4. rozmiar rękawic powinien wynosić dla całej dostarczanej partii: 10% XL, 60% L, 25% M, 5 % S,
 5. w wypadku rękawic w rozmiarze L i M zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, zgodnie z opisanymi w pkt 4 proporcjami, przy czym pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment,
 6. dopuszcza się niewielkie odstępstwa od proporcji określonych w pkt 4, wynikające tylko i wyłącznie z ilości rękawic w opakowaniach zbiorczych,
 7. dostawa rękawic odbędzie się na adresy wskazane przez zamawiającego, tj. na adresy urzędów 20 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska,
 8. przesyłki należy dodatkowo oznaczyć logo Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w rozmiarze dłuższego boku min. 10 cm, które zamawiający przekaże dostawcy w formie elektronicznej (PDF lub PNG)

Zamawiający wymaga, aby dostawcy złożyli oferty w następujących wariantach:

 1. 30 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
 2. 40 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
  a dla ofert częściowych odpowiednio: 18 000/ 24 000 sztuk dla rozmiaru L i 7 500 / 10 000 sztuk dla rozmiaru M.

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ W TERMINIE DO DNIA 14 KWIETNIA na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ofercie należy wskazać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, tj. obejmującą zarówno zakup towaru, jego dostarczenie oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez dostawcę.

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium 100% cena w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment.

Zamawiający informuję, że na realizację zamówienia przeznacza środki finansowe w wysokości 22 000 PLN brutto.

Termin dostawy wynosi 7 dni od dnia przekazania dostawcy adresów dostawy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Termin płatności wynosi 7 dni od dnia zakończenia dostawy, tj. dnia, w którym doręczona zostanie ostania przesyłka i przesłane oświadczenie, iż towar spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3 (oświadczenie wykonawca powinien przesłać w formie skanu na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego).

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę pulsoksymetrów napalcowych dla użytkowników indywidualnych (osób dorosłych).

 

Wynik zapytania ofertowego: za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę MEDICA Sp.j., obejmującą dostawę 1250 urządzeń w kwocie 75 000,00 PLN brutto.

 

Aktualizacja z dnia 17 listopada 2020 r. - dodano Listę złożonych ofert (załączony plik PDF poniżej).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry o dokładności pomiaru +/-3% w przedziale 70-79% SpO2 i dokładności +/-2% w przedziale 80-100% SpO2?
  Tak, Zamawiający dopuści urządzenia o dokładności pomiaru +/-3% w przedziale 70-79% SpO2 i dokładności +/-2% w przedziale 80-100% SpO2.
 2. Czy Zamawiający wymóg pochodzenia urządzeń z oficjalnej dystrybucji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzna za spełniony dla urządzeń producenta z Chin, posiadającego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej?
  Wymóg zostanie spełniony w wypadku kiedy produkt będzie fabrycznie nowy i będzie pochodzić z oficjalnej dystrybucji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapis ten nie oznacza odrzucenia urządzeń wyprodukowanych np. w Chinach lub innym kraju.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu, a następnie zeskanowany formularz oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz oferty jest elementem załączonego zapytania ofertowego.

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie merytoryczne projektów edukacyjnych dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Konkurs dotyczy dwóch projektów, tj. realizacji opracowania merytorycznego projektów edukacyjnych dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych w zakresie edukacji ekologicznej dotyczącej dwóch zadań/dwóch odrębnych modułów edukacyjnych:
- Zadanie 1: moduł dla centralnego ośrodka miejskiego – Wrocławski Obszar Metropolitarny,
- Zadanie 2: moduł dla obszaru Aglomeracji Wrocławskiej

Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15 września 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w "Regulaminie konkursu".

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU:

Działając na podstawie § 5 Regulaminu konkursu na opracowanie merytoryczne projektów edukacyjnych dla uczniów szkół VII-VIII zawiadamiamy, że w konkursie na „Opracowanie merytoryczne projektu edukacyjnego dla uczniów szkół VII-VII szkół podstawowych” dokonano oceny złożonych prac konkursowych.

Najwyższą liczbę punktów otrzymała praca konkursowa złożona przez: Fundacja Ładne Historie z siedzibą Al. Niepodległości 12a/1, 58-100 Świdnica.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie merytoryczne i realizację projektu edukacyjnego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej

Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym "Regulaminie konkursu".

Wynik zapytania ofertowego:
za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o, obejmująca realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto 29 520,00 zł i w terminie 20 dni.

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na przygotowanie do druku, wykonanie i druk oraz dostawa 50 000 szt. kart aglomeracyjnych

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej podany w załączonym zapytaniu ofertowym w terminie do dnia 21 stycznia 2024 r.
tj. należy przesłać skan podpisanego formularza oferty lub formularz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

Wynik zapytania ofertowego:
za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę przez firmę Auto Podlasie CorpoCars Management Sp. z o.o., która zdobyła 100 pkt.

 

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na najem długoterminowy jednego samochodu osobowego na okres 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Ofertowym.

Oferty należy składać w sposób i w formie zgodnej z treścią załączonego zapytania ofertowego na adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia postępowania w sprawie niniejszego zapytania ofertowego to 18 czerwca 2024 r.

Przewidywany termin zawarcia umowy z Wykonawcą to dzień 19 czerwca 2024 r.

Termin udostępnienia samochodu to dzień roboczy przypadający na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 1 lipca 2024 r.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie i godzinie przekazania samochodu objętego umową do dnia 26 czerwca 2024 r.

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na Opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Ekomisja – zajęcia edukacyjne wprowadzające do zagadnień małej ekologii dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Cenowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r., przesyłając formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego)

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia na opracowanie graficzne, druk i dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu pt. „EKOobieg - zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”.

Szczegółowe informacje związane z zakresem zamówienia zawarte są w załączonym Zapytaniu Cenowym.

Oferty należy składać na adres poczty elektronicznej (należy przesłać skan podpisanego formularza oferty - Załącznik Nr 2 do zapytania cenowego): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 9 kwietnia 2018r.