Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Wrocław” w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla Budowy Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska s.c.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa modelowych centrów pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampus Edukacyjny Przeworno/Wołów” w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzeł Wrocław Psie Pole” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla Budowy Modelowych Centrów Pobytowych Aglomeracji Wrocławskiej – Kampusów Edukacyjnych o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164). Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ww. ustawy.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie studium możliwości rozwoju węzła komunikacyjnego – Węzeł Wrocław Psie Pole” w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164). Wartość zamówienia nie przekracza kwot, o których mowa w art. 11 pkt 8 ww. ustawy.

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostosowanie warunków działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane RODO) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: NEWIND S.A.

Uwaga: Przedłużeniu ulega termin przesyłania prac konkursowych, o którym mowa w § 7 Regulaminu konkursu, na dzień: 30 marca 2020 r.

 

Wybór zwycięzcy Konkursu dla każdego z zadań zostanie dokonany przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

Szczegóły konkursu: KONKURS

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska ogłasza zapytanie cenowe na dostawę rękawic ochronnych jednorazowych. Dostarczane rękawice powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

 1. materiał wykonania nitryl lub lateks,
 2. zamawiający nie określa parametrów dotyczących koloru oraz tego, czy rękawice mają być pudrowane,
 3. współczynnik AQL dla rękawic powinien wynosić maksymalnie 1.5 (dopuszcza się równoważny parametr określający szczelność rękawic, który dostawca powinien określić w składanej ofercie; maksymalny AQL = 1.5 oznacza, że na 1000 ml wody wykryto w materiale dziury mniejsze niż 25-50 µm),
 4. rozmiar rękawic powinien wynosić dla całej dostarczanej partii: 10% XL, 60% L, 25% M, 5 % S,
 5. w wypadku rękawic w rozmiarze L i M zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, zgodnie z opisanymi w pkt 4 proporcjami, przy czym pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment,
 6. dopuszcza się niewielkie odstępstwa od proporcji określonych w pkt 4, wynikające tylko i wyłącznie z ilości rękawic w opakowaniach zbiorczych,
 7. dostawa rękawic odbędzie się na adresy wskazane przez zamawiającego, tj. na adresy urzędów 20 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska,
 8. przesyłki należy dodatkowo oznaczyć logo Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska w rozmiarze dłuższego boku min. 10 cm, które zamawiający przekaże dostawcy w formie elektronicznej (PDF lub PNG)

Zamawiający wymaga, aby dostawcy złożyli oferty w następujących wariantach:

 1. 30 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
 2. 40 000 sztuk, z uwzględnieniem pkt 5 i 6,
  a dla ofert częściowych odpowiednio: 18 000/ 24 000 sztuk dla rozmiaru L i 7 500 / 10 000 sztuk dla rozmiaru M.

OFERTY NALEŻY PRZESYŁAĆ W TERMINIE DO DNIA 14 KWIETNIA na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W ofercie należy wskazać cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia, tj. obejmującą zarówno zakup towaru, jego dostarczenie oraz wszelkie inne koszty ponoszone przez dostawcę.

Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium 100% cena w terminie do dnia 22 kwietnia 2020 r. z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli dostawcy zapewniający kompletny asortyment.

Zamawiający informuję, że na realizację zamówienia przeznacza środki finansowe w wysokości 22 000 PLN brutto.

Termin dostawy wynosi 7 dni od dnia przekazania dostawcy adresów dostawy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

Termin płatności wynosi 7 dni od dnia zakończenia dostawy, tj. dnia, w którym doręczona zostanie ostania przesyłka i przesłane oświadczenie, iż towar spełnia wymagania, o których mowa w pkt 3 (oświadczenie wykonawca powinien przesłać w formie skanu na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej oraz w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego).

Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska ogłasza zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę pulsoksymetrów napalcowych dla użytkowników indywidualnych (osób dorosłych).

 

Wynik zapytania ofertowego: za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę MEDICA Sp.j., obejmującą dostawę 1250 urządzeń w kwocie 75 000,00 PLN brutto.

 

Aktualizacja z dnia 17 listopada 2020 r. - dodano Listę złożonych ofert (załączony plik PDF poniżej).

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetry o dokładności pomiaru +/-3% w przedziale 70-79% SpO2 i dokładności +/-2% w przedziale 80-100% SpO2?
  Tak, Zamawiający dopuści urządzenia o dokładności pomiaru +/-3% w przedziale 70-79% SpO2 i dokładności +/-2% w przedziale 80-100% SpO2.
 2. Czy Zamawiający wymóg pochodzenia urządzeń z oficjalnej dystrybucji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzna za spełniony dla urządzeń producenta z Chin, posiadającego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej?
  Wymóg zostanie spełniony w wypadku kiedy produkt będzie fabrycznie nowy i będzie pochodzić z oficjalnej dystrybucji na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapis ten nie oznacza odrzucenia urządzeń wyprodukowanych np. w Chinach lub innym kraju.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 listopada. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu, a następnie zeskanowany formularz oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz oferty jest elementem załączonego zapytania ofertowego.